جستجو

چسب مگس رولی - بسته 4 عددی

Glow fly catcher
کد محصول: 6943384100017
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
15,200 تومان
decrease increase
بازنشر

مشخصات و ویژگی های چسب مگس رولی

  • بدون حساسیت
  • بدون بو
  • بدون مواد مضر
  • بدون بخار
  • استفاده اسان

معرفی چسب مگس رولی

ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ روش جهت ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﮕﺲ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﮔﺎز و ﺑﺨﺎر و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ استفاده از این چسب ها میباشد.این روش ﺑﺪون اﯾﺠﺎد آﻟﺮژى و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﻰمیباشد باید ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده چسب را در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم نگهداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روش مصرف:

چسب را در ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ را در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻨــﺪ ﻗﺮﻣــﺰ را آهسته و ﺑــﻪ آراﻣــﻰ ﺑﯿــﺮون ﮐﺸــﯿﺪه، ﻣﺮاﻗــﺐ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﻧــﻮار ﭘــﺎره ﻧﺸــﻮد. ﺗﯿــﻮب را در جهت ﻋﮑﺲ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮار ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﻧﻮار را ﺑﺎ ﭘﻮﻧﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در روى ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ آوﯾﺰان ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﭘﺲ از ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻣﮕﺲ ها و ﭘﺮ ﺷﺪن ﻧﻮار، آن را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﭼﺴﺐ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ با آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

مشخصات و ویژگی های چسب مگس رولی

  • بدون حساسیت
  • بدون بو
  • بدون مواد مضر
  • بدون بخار
  • استفاده اسان

معرفی چسب مگس رولی

ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ روش جهت ﻧﺎﺑﻮدى ﻣﮕﺲ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﮔﺎز و ﺑﺨﺎر و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ استفاده از این چسب ها میباشد.این روش ﺑﺪون اﯾﺠﺎد آﻟﺮژى و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﻰمیباشد باید ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده چسب را در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮم نگهداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

روش مصرف:

چسب را در ﯾﮏ دﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ را در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻨــﺪ ﻗﺮﻣــﺰ را آهسته و ﺑــﻪ آراﻣــﻰ ﺑﯿــﺮون ﮐﺸــﯿﺪه، ﻣﺮاﻗــﺐ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﻧــﻮار ﭘــﺎره ﻧﺸــﻮد. ﺗﯿــﻮب را در جهت ﻋﮑﺲ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮار ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﻧﻮار را ﺑﺎ ﭘﻮﻧﺰ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در روى ﺑﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ آوﯾﺰان ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﭘﺲ از ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻣﮕﺲ ها و ﭘﺮ ﺷﺪن ﻧﻮار، آن را دور ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ. ﭼﻨﺎن ﭼﻪ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﭼﺴﺐ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ با آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

مشخصات محصولات
تعداد در بسته4 عدد
ویژگیبدون حساسیت، بدون بو، بدون مواد مضر، بدون بخار
کشور سازندهایران
کد بهداشتی6943384100017
فیلترها
ترتیب
نمایش